Wentin, -. (2019). WACIKA PARISUDA : ETIKA UJARAN DALAM HINDU. Dharma Duta, 15(2). https://doi.org/10.33363/dd.v15i2.251