GANTIANO, H. FENOMENA FACEBOOK SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI SOSIAL. Dharma Duta, v. 15, n. 1, 8 ago. 2019.