JOYO, P. HARMONI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM AGAMA HINDU. Dharma Duta, v. 15, n. 2, 7 ago. 2019.