WENTIN, -. WACIKA PARISUDA : ETIKA UJARAN DALAM HINDU. Dharma Duta, v. 15, n. 2, 7 ago. 2019.