Wentin, -. 2019. “WACIKA PARISUDA : ETIKA UJARAN DALAM HINDU”. Dharma Duta 15 (2). https://doi.org/10.33363/dd.v15i2.251.