Pranata, Pranata, and Sulandra Sulandra. 2021. “Kearifan Lokal Hindu Kaharingan (Pandangan Ketuhanan, Ritual, Dan Etika)”. Dharma Duta 19 (01), 31-49. https://doi.org/10.33363/dd.v19i01.710.