Wentin, - (2019) “WACIKA PARISUDA : ETIKA UJARAN DALAM HINDU”, Dharma Duta, 15(2). doi: 10.33363/dd.v15i2.251.