Wardana, I. K. (2022). Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Seksual Dalam Teks Lontar Rahasya Sanggama. Satya Widya: Jurnal Studi Agama, 5(1), 1-13. https://doi.org/10.33363/swjsa.v5i1.804