Wardana, I. K. (2022) “Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Seksual Dalam Teks Lontar Rahasya Sanggama”, Satya Widya: Jurnal Studi Agama, 5(1), pp. 1-13. doi: 10.33363/swjsa.v5i1.804.